Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mateusz Zarębski
Mateusz ZarębskiMateusz ZarębskiMateusz Zarębski
CZYNNY: od 9:00 do 15:30
mateusz.zarebski@komornik.pl
05-300 Mińsk Mazowiecki | Piętro 2
Mateusz ZarębskiMateusz ZarębskiMateusz Zarębski

FAQ

Czym zajmuje się komornik i jak wygląda jego praca?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny zajmujący się przede wszystkim egzekwowaniem roszczeń wynikających z tytułów wykonawczych. Celem pracy komornika jest zatem realizacja prawa wierzyciela do uzyskania świadczenia od dłużnika.

Jako komornik sądowy z Mińska Mazowieckiego działam na podstawie powołania przez Ministra Sprawiedliwości i podlegam nadzorowi Prezesa Sądu Rejonowego, na którego obszarze wykonuję swoje obowiązki. Prowadzona działalność regulowana jest przez przepisy prawa, w szczególności przez ustawę o komornikach sądowych.

Wykonywana praca wymaga nie tylko znajomości prawa, ale również umiejętności negocjacyjnych i wysokiej kultury osobistej. Komornik musi bowiem często działać w sytuacjach konfliktowych, gdzie z jednej strony stoi prawo wierzyciela do odzyskania należności, a z drugiej – sytuacja życiowa dłużnika, który może znajdować się w trudnej sytuacji materialnej czy osobistej.

Komornicy sądowi, choć czasami postrzegani negatywnie ze względu na charakter swojej pracy, odgrywają niezbędną rolę w systemie sprawiedliwości, umożliwiając realne wykonanie orzeczeń sądowych i tym samym wpływając na przestrzeganie prawa i porządku społecznego. Są ważnym ogniwem w łańcuchu praworządności, a ich działalność jest kluczowa dla zachowania zaufania do systemu prawnego i sądowniczego.

Podstawową działalnością komornika jest prowadzenie egzekucji czyli wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, komornik wykonuje także inne zadania takie jak:

-wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza

-na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

-sporządza protokół stanu faktycznego;

-na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Jakie są sposoby egzekucji?

W celu realizacji obowiązku stwierdzonego tytułem wykonawczym komornik stosuje sposoby egzekucji takie jak:

  • egzekucję z ruchomości oraz nieruchomości, która w uproszczeniu polega na zajęciu przedmiotów należących do dłużnika lub jego działki, domu lub mieszkania, a następnie ich sprzedaży. Uzyskane środki przeznaczane są na pokrycie długu.
  • egzekucję z wynagrodzenia za pracę lub egzekucję z innych wierzytelności (najczęściej umów cywilnoprawnych), kiedy to na pracodawcę lub inny podmiot komornik nakłada obowiązek wypłacania należnego wynagrodzenia do rąk komornika
  • egzekucję z rachunków bankowych, która polega na zajęciu konta oraz przekazaniu komornikowi zgromadzonych tam środków,
  • egzekucję z innych praw majątkowych np. udziałów w spółkach, akcji lub innych praw, które przysługują dłużnikowi, a posiadają wartość pieniężną.

Uzyskane środki pieniężne po pokryciu należnej komornikowi opłaty egzekucyjnej przeznaczane są na pokrycie długu.

Chcę odzyskać dług. Kiedy mogę zgłosić się do komornika ?

Warunkiem rozpoczęcia działania przez komornika jest posiadanie przez wierzyciela, czyli osobę chcącą odzyskać dług, tak zwanego tytułu wykonawczego. Jest to tytuł egzekucyjny, czyli dokument stwierdzający, że wierzycielowi należy się spełnienie określonego świadczenia. Na przykład zapłata pewnej sumy pieniędzy, przekazanie rzeczy (choćby zwrot pożyczonego przedmiotu) czy zapłata alimentów. Tytułami egzekucyjnymi najczęściej są prawomocne wyroki sądu, zawarte przed sądem lub w postępowaniu mediacyjnym ugody albo orzeczenia referendarza sądowego. Podsumowując: żeby zgłosić się do komornika, trzeba posiadać tytuł egzekucyjny.

Co należy zrobić żeby wszcząć egzekucję postępowanie?

Aby wszcząć postępowanie należy:

  1. złożyć do komornika wniosek o wszczęcie postępowania.

    Wniosek jest dostępny w zakładce „wnioski”.

  2. Załączyć oryginał tytułu wykonawczego lub tytułu zabezpieczenia;
  3. Uiścić zaliczkę na poczet wydatków, które komornik poniesie w związku z prowadzeniem postępowania. Wysokość zaliczki, której żądać będzie komornik uzależniona jest od tego, czego wierzyciel domaga się we wniosku o wszczęcie egzekucji, zakresu informacji o majątku dłużnika, których dostarczy wierzyciel oraz przebiegu samego postępowania. W przypadku skutecznej skutecznej uiszczone zaliczki podlegają zwrotowi wierzycielowi. Wydatkami są: należności biegłych i tłumaczy, koszty ogłoszeń, koszty transportu specjalistycznego, koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej oraz zryczałtowane koszty przejazdu w granicach tej miejscowości, zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia czynności należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach, koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania, koszty doręczenia korespondencji z wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, postępowania zabezpieczającego lub postępowania o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, koszty działania komornika poza rewirem komorniczym, koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym oraz koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

Kontakt z komornikiem

Kontakt z komornikiem jest możliwy poprzez kancelarię komorniczą. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „kontakt”. Komornik osobiście przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek między 9 a 17.

Jako komornik sądowy z Mińska Mazowieckiego służę pomocą w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z egzekucją długów. Jestem gotów odpowiedzieć na każde pytanie i wątpliwości, jak również pomóc w skutecznym dochodzeniu roszczeń.

Zapraszam do kontaktu poprzez telefon, e-mail lub osobistą wizytę w biurze.

<< 1 >>